Privacyverklaring

Omdat Orthoradius onderdeel is van Tjongerschans, hanteren wij hetzelfde privacyreglement.

U deelt allerlei persoonsgegevens met ons. Misschien wel meer dan u denkt, bijvoorbeeld via uw huisarts, uw apotheek of uw fysiotherapeut. Voor Tjongerschans is de bescherming van persoonsgegevens uiterst belangrijk. De verwerking van persoonsgegevens is één van onze belangrijke taken waar we zeer zorgvuldig mee omgaan. Daar mag u op vertrouwen. In onze privacyverklaring leest u hoe we dit doen. In het linker menu navigeert u naar de verschillende onderdelen van de verklaring.

 • Wat zijn persoonsgegevens?

  Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over u of die we in verband kunnen brengen met u.

   

  Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee te achterhalen is wie iemand is of om welke persoon het gaat. Sommige gegevens zijn bijzonder vertrouwelijk, zoals uw medische gegevens. Als u patiënt bij ons bent dan deelt u uw persoonsgegevens met ons.  Denk aan uw naam, uw telefoonnummer, uw huisadres en/of uw e-mailadres, maar ook aan uw medische gegevens in ons Elektronisch Patiënten Dossier (EPD).  Het gaat om alle gegevens die we in verband kunnen brengen met u.

 • Waarvoor gebruiken wij persoonsgegevens?

  In het kader van uw behandeling zijn wij verplicht een (Elektronisch) Patiënten Dossier (EPD) aan te leggen. Om zeker te weten dat uw gegevens ook in uw EPD terechtkomen, moeten we heel duidelijk vaststellen wie u bent en moeten we u goed kennen. Daarom vragen we naar persoonsgegevens en verwerkenwe die ook. Met uw persoonsgegevens kunnen we:

   

  Onze wettelijke behandelovereenkomst uitvoeren

  Zodra u bij ons contact heeft met een medisch specialist of andere zorgverlener, gaat u een geneeskundige behandelovereenkomst aan (Wet Geneeskundige behandelingsovereenkomst, WGBO). Met uw persoonsgegevens kunnen we bijvoorbeeld  een medisch dossier aanleggen, rapporteren aan uw huisarts, afspraken met u maken, vragen of u tevreden bent over de behandeling en verzorging in ons ziekenhuis, uw gegevens goed in onze administratie zetten en bijwerken als er wijzigingen zijn, en contact met u opnemen.

   

  Ons houden aan de wet

  Voor ziekenhuizen gelden allerlei wettelijke verplichtingen. Als u patiënt bij ons wordt, gaan we bijvoorbeeld:

  • Een dossier bijhouden over uw gezondheidstoestand in het kader van de WGBO.
  • U identificeren (Identificatie- en Vergewisplicht): wanneer u zich aanmeldt in ons ziekenhuis, controleren we via de aanmeldzuil of u echt bent wie u zegt te zijn. Uw identiteitsbewijs wordt op dat moment gescand , maar niet opgeslagen, want dat mag niet;
  • Rekening houden met veranderingen in uw situatie (zorgplicht);
  • Uw persoonsgegevens geven aan organisaties die van de wet sommige gegevens mogen opvragen:
   • Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd
   • GGD in de functie van gemeentelijk lijkschouwer bij verdenking niet natuurlijke dood
   • GGD melding infectieziekten, volgens Infectieziektewet
   • Gemeente bij overlijden, de Wet op Lijkbezorging

   

  Verwerken is een begrip uit de wet. Het is een heel breed begrip. Het gaat om alles wat je kunt doen met persoonsgegevens. Van verzamelen tot vernietigen. De `Algemene Verordening Gegevensbescherming’ noemt bij verwerken: ‘het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, doorzenden, verspreiden, beschikbaar stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, afschermen, uitwissen en vernietigen van gegevens.’

 • Van wie hebben we persoonsgegevens?

  Daar kunnen we vrij kort over zijn: van iedereen die direct of indirect contact heeft (gehad) met ons.

   

  Dus persoonsgegevens van onze patiënten, maar ook van de huisartsen van onze patiënten en andere zorgverleners buiten het ziekenhuis die bij een behandeling betrokken zijn (geweest). En de persoonsgegevens van de contactpersonen en (wettelijk) vertegenwoordigers van onze patiënten.

 • Welke persoonsgegevens verzamelen we?

  Hieronder ziet u welke persoonsgegevens we verzamelen en dus ook kunnen gebruiken.

   

  Personalia- en identificatiegegevens

  • Uw naam, geboortedatum, adres, telefoonnummer en e-mailadres, telefoonnummers van uw naasten, uw huisarts, uw tandarts, uw apotheek, enz.
  • Namen van contactpersonen (anders dan de patiënt zelf) en eventuele (wettelijke) vertegenwoordigers.
  • BSN van u als patiënt.
  • De gegevens die op uw identiteitsbewijs staan.

   

  Waarvoor gebruiken we ze?

  • Als u patiënt wordt of bent, moeten we van de wet uw identiteit vaststellen (Identificatie- en Vergewisplicht). Daarvoor scannen we bij ieder bezoek aan het ziekenhuis uw identiteitsbewijs. Zo kan de Toezichthouder zien dat we u geïdentificeerd hebben.
  • Uw identiteitsgegevens zijn ook nodig om ons werk goed te kunnen doen. Bijvoorbeeld wanneer we onderzoek uitbesteden aan een extern laboratorium.
  • Bij communicatie/verslaglegging over u met andere zorgverleners moeten we van de wet uw BSN gebruiken.
  • Bij het declareren van onze zorgkosten aan uw ziektekostenverzekeraar moeten we van de wet uw BSN gebruiken.
  • Het sturen van een afspraakherinnering met de post of via uw mailadres of uw telefoonnummer.
  • Als iemand anders namens u optreedt en informatie over u van ons krijgt, willen we wel zeker weten dat u hiervoor toestemming heeft gegeven. Dus leggen we vast wie u mag vertegenwoordigen.

   

  Zorggegevens

  • Dit zijn persoonsgegevens die direct of indirect betrekking hebben op uw lichamelijke of uw geestelijke gesteldheid. Deze gegevens zijn verzameld door een zorgverlener in het kader van zijn of haar beroepsuitoefening.
  • Het gaat daarbij om correspondentie en verslaglegging over en van onderzoeken, uitslagen, behandelingen, operaties, opnames en spreekuurbezoeken die geregistreerd zijn in het EPD.

   

  Waarvoor gebruiken we ze?

  Om u optimaal te kunnen behandelen is het noodzakelijk dat uw arts uw ziektegeschiedenis en huidige gezondheidstoestand kent en weet welke ziekten en aandoeningen u in het verleden heeft gehad. Ook uw huisarts wordt op de hoogte gehouden van de onderzoeken en behandelingen die u ondergaat.

   

  Goed om te weten

  Uw medische gegevens worden alleen elektronisch uitgewisseld met andere zorgverleners als u daar toestemming voor heeft gegeven.

   

  Uw gebruik van onze website

  Cookie Statement

   

  Wat zijn cookies?

  Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij bezoek aan onze website worden meegestuurd aan uw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van de randapparatuur worden opgeslagen. De browser kan deze informatie bij een volgend bezoek aan de website terugsturen. De cookies die via deze website worden geplaatst kunnen uw randapparatuur of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen.

   

  Functionele en analytische cookies 

  Functionele cookies zijn technisch noodzakelijk om uw voorkeursinstelling van taalgebruik of lettergrootte te onthouden. Voor deze cookies is geen toestemming vereist. U kunt functionele cookies niet uitschakelen. Voor het verzamelen van websitestatistieken over het gebruik en bezoek aan de website, maakt onze website gebruik van Google Analytics. Google Analytics plaatst een permanente cookie op uw randapparatuur aan de hand waarvan uw gebruik van onze website anoniem wordt geregistreerd. Deze gegevens worden vervolgens door Google geanalyseerd en de resultaten hiervan worden aan ons verstrekt. Wij verkrijgen op deze wijze inzicht in de wijze waarop de website wordt gebruikt en wij kunnen aan de hand van die gegevens zo nodig onze website of dienstverlening aanpassen.

   

  Video

  De website van Tjongerschans bevat (links naar) Youtube en Vimeo filmpjes. Als u deze filmpjes bekijkt, plaatsen deze bedrijven ook cookies op uw computer. Als u voor de eerste keer op de website van Tjongerschans komt, vraagt de site of u bezwaar heeft tegen deze cookies. Als u bezwaar heeft, kunt u ervoor kiezen de cookies niet te accepteren. Het nadeel daarvan is dat u geen Youtube of Vimeo filmpjes op de website van Tjongerschans kunt bekijken. Wij verwijzen naar de privacy statements van Youtube en Vimeo welke u kunt lezen door op onderstaande link te klikken:

  https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl

  https://vimeo.com/privacy

   

  Cookies uitzetten/verwijderen

  Het is mogelijk om het gebruik van cookies in uw browser uit te schakelen, zodat deze cookies niet geplaatst worden. Ook kunt u cookies die in het verleden in uw browser zijn geplaatst wissen. Via de volgende links kunt u vinden hoe u de instellingen van cookies in uw browser wijzigt en cookies in uw webbrowser kunt wissen:

  Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=nl

  Firefox: https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uitschakelen-websites-voorkeuren

  Internet Explorer: https://support.microsoft.com/nl-nl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

   

  U dient er wel rekening mee te houden dat het verwijderen van cookies tot gevolg kan hebben dat bepaalde onderdelen van de website niet of niet goed meer werken.

   

  Uw reacties op en over Tjongerschans op social media

   

  Denk aan dit soort gegevens:

  • Berichten over Tjongerschans die voor iedereen toegankelijk zijn en die u post op social media waar wij ook actief zijn.
  • Uw chatgegevens met ons webcareteam via social media (Facebook, Twitter, Linkedin, Youtube en Instagram).

   

  Waarvoor gebruiken we ze?

  • Wij zijn actief op social media zoals Facebook, Twitter, Linkedin, Instagram en Youtube. Daar delen we informatie over Tjongerschans met iedereen die daarin geïnteresseerd is.
  • Ons webcareteam volgt de berichten die voor iedereen toegankelijk zijn op het internet die over Tjongerschans gaan en beantwoordt berichten die aan Tjongerschans zijn gericht.

 • Met wie delen we persoonsgegevens?

  In principe delen we uw gegevens niet met anderen. Dat doen we alleen als er een goede reden of verplichting voor is. Bijvoorbeeld met andere zorgverleners omdat zij uw behandeling samen met ons uitvoeren of als zij uw zorg van ons gaan overnemen. Met politie, justitie en toezichthouders in de gezondheidszorg in geval zij op grond van de wet gegevens bij ons opvragen. Verder kan de rechter ons verplichten gegevens te verstrekken. Ook in het kader van kwaliteitsonderzoek verstrekken we gegevens.

   

  Er zijn strenge regels voor het delen van persoonsgegevens. Daar houden we ons strikt aan. Hieronder ziet u met wie we persoonsgegevens kunnen delen:

   

  Andere zorgverleners(instellingen) en organisaties

  Binnen en buiten Tjongerschans worden gegevens die op u betrekking hebben zo nodig aan de volgende personen, afdelingen of instellingen verstrekt:

  • Uw huisarts / specialist ouderengeneeskunde
  • Overige zorgverleners die bij de directe hulpverlening betrokken zijn
  • IKNL voor kankeronderzoek
  • Financiële administratie
  • Organisaties die kwaliteitsregistraties uitvragen
  • Zorgverzekeraars voor de facturering
  • Leveranciers van medische hulpmiddelen of implantaten

   

  De overheid

  Nederlandse overheidsorganisaties hebben uw persoonsgegevens nodig voor hun taken. Veel van deze taken zijn vastgelegd in aparte wetten. Daarom geven we sommige persoonsgegevens door aan de overheid:

  • Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd
  • GGD in de functie van gemeentelijk lijkschouwer bij verdenking niet natuurlijke dood
  • GGD melding infectieziekten, volgens Infectieziektewet
  • Gemeente bij overlijden, de Wet op Lijkbezorging
  • Zorgverzekeraars in kader van controles volgens de Zorgverzekeringswet

   

  Leveranciers/dienstverleners die voor Tjongerschans werken

  We worden geholpen bij ons werk door andere dienstverleners. Dan delen we alleen persoonsgegevens die nodig zijn voor een bepaalde opdracht. En we maken goede afspraken met die dienstverleners over wat ze met die persoonsgegevens mogen doen. Deze afspraken leggen we vast in contracten en verwerkersovereenkomsten. Dit bijvoorbeeld doen de bedrijven en personen die ons helpen:

  • Het op maat maken van prothesen of implantaten
  • Het ontwerpen, onderhouden en verbeteren van onze IT-systemen, medische apparatuur en software(applicaties)
  • Het doen van patiënttevredenheidsonderzoek

   

  Organisaties in landen met andere privacywetgeving

  De bescherming van persoonsgegevens is helaas niet in alle landen hetzelfde geregeld. Vanuit Nederland mogen we daarom alleen persoonsgegevens doorgeven aan partijen in een land dat voldoende bescherming biedt. Alle landen binnen de Europese Economische Ruimte (EU landen, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein) bieden voldoende bescherming. Als het gaat om een dienstverlener in een land buiten de Europese Economische Ruimte, dan houden we ons aan de regels die daarvoor zijn afgesproken.

 • Zo zorgen we voor uw persoonsgegevens

  We zorgen voor goede beveiliging

  We besteden veel tijd aan de beveiliging van onze IT-systemen en onze persoonsgegevens. In 2015 hebben wij een Functionaris gegevensbescherming aangesteld die erop toeziet dat wij ons aan de wet houden. Gaat er een keer iets mis? Dan komen we in actie. Datalekken lossen we op en melden we aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en aan u als dat nodig is.

   

  We hebben een geheimhoudingsverklaring getekend

  Via onze CAO en via hun arbeidscontract hebben al onze medewerkers een geheimhoudingsverklaring getekend. We gaan zorgvuldig om met gegevens die u aan ons toevertrouwt. En alleen bevoegde medewerkers waarmee u een behandelrelatie heeft mogen uw gegevens inzien en verwerken.

   

  Er is toezicht op hoe we persoonsgegevens verwerken

  • De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) controleert of wij de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) naleven.
  • De Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) controleert of wij de rechten van patiënten goed naleven en of wij de NEN informatiebeveiligingsnormen naleven, die van invloed zijn op veilige zorgverlening.

 • Uw persoonsgegevens bekijken of aanpassen

  Wilt u weten welke persoonsgegevens wij over u hebben vastgelegd? Dan kunt u gebruik maken van uw:

  • recht op inzage
  • recht op rectificatie
  • recht op vergetelheid
  • recht op beperking
  • recht van bezwaar
  • recht op dataportabiliteit

   

  U wilt gebruik maken van uw rechten

  Wilt u gebruik maken van één van uw rechten, dan kunt u daarvoor het aanvraagformulier gebruiken:

  PDF DocumentAanvraagformulier Privacy Tjongerschans.pdf

   

  Heeft u vragen, dan kunt u een mail sturen naar privacy@tjongerschans.nl of een brief sturen aan:

   

  Ziekenhuis Tjongerschans Heerenveen

  T.a.v. Functionaris gegevensbescherming

  Postbus 10500

  8440 MA Heerenveen

   

  Uiterlijk binnen 1 maand na ontvangst zullen wij reageren op uw verzoek. Wilt u gebruik maken van het recht op het verwijderen van uw gegevens, dan ontvangt u uiterlijk na 3 maanden een reactie. Deze termijnen zijn opgesteld zodat zorgvuldigheid is gewaarborgd. Zie voor een nadere toelichting het privacyreglement:

   

  PDF DocumentPrivacyreglement Tjongerschans ziekenhuis.pdf

 • Onze visie op privacy

  We zijn zuinig op uw persoonsgegevens

  Medische gegevens zijn de meest intieme en vertrouwelijke gegevens die u bezit. U kunt én mag ervan uitgaan dat wij die gegevens niet zomaar delen. U moet daar toestemming voor geven. Per dag verwerken wij gegevens van duizenden patiënten. Natuurlijk zijn we daarbij heel zuinig op uw gegevens en zorgen we dat het veilig gaat.

   

  We luisteren naar onze patiënten

  Binnen Tjongerschans wegen we alle belangen af en uw recht op privacy telt zwaar mee. Via de Cliëntenraad kunt u zelf meepraten over uw belangen. Binnen Tjongerschans hebben we een aantal extra afspraken gemaakt:

  • we registreren alleen die persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de te leveren behandeling en zorg
  • we communiceren open en begrijpelijk over welke persoonsgegevens we gebruiken
  • we geven uw persoonsgegevens alleen aan personen en instanties die bevoegd zijn deze te ontvangen of als u zelf toestemming heeft gegeven
  • we breiden onze patiëntengegevens alleen uit met informatie van buiten Tjongerschans als die afkomstig is uit legale en betrouwbare bronnen

   

  We passen ons privacybeleid regelmatig aan

  Er is steeds meer mogelijk met data. En de regelgeving verandert regelmatig.

  Ons privacybeleid is daarom nooit helemaal klaar. We blijven over dit onderwerp in gesprek met onze patiënten, toezichthouders en patiëntenorganisaties om ons beleid actueel te houden.

   

  Versie

  25-05-2018 versie 0.1

 • Aanvraagformulier privacy

  Wilt u een kopie van uw medisch dossier aanvragen of wilt u een rectificatie, aanvulling of verwijdering van uw persoonsgegevens doorgeven? Maak dan gebruik van onderstaand aanvraagformulier:

   

  PDF DocumentAanvraagformulier Privacy Tjongerschans.pdf